A Metmark Kft. Általános Értékesítési és Szállítási Feltételei

I. Szerződési alapok

1. Az általános szállítási (eladási) feltételek mindazon üzleti partnerekre vonatkoznak, akik részére a Metmark Kft. (továbbiakban: Szállító) terméket, árut értékesít vagy ehhez kapcsolódó szolgáltatást végez, és akikkel ennek során üzleti kapcsolatot létesít (továbbiakban: Vevő). Az üzleti kapcsolat folyamata a következő: a Vevő rendelését a Szállító visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás véleményeltérés nélküli, úgy a szerződést a Szállító érvényesnek tekinti. Véleményeltérés esetén, amennyiben a Vevő 24 órán belül írásban másképp nem rendelkezik, úgy a Szállító a szerződést érvényesnek tekinti.

2. A Szállító ajánlatai csak a szerződés életbelépésével válnak kötelező érvényűvé. Megállapodások és ezek változtatásai csak az írásos visszaigazolás megtörténtével kötelezők.

3. Mint technikai szerződésalap a Szállító által készített rajzok, ábrák, leírások és egyéb dokumentációk az érvényesek, az alapanyagnál pedig a kereskedelemben szokásos alapanyagnormák, az elnevezések és a DIN tűrések a mértékadók. A DIN szabványban pontosan meghatározott jellemzőktől eltérő rendeléseknél külön megállapodás szükséges (Pl. súly). A névleges méretek eltéréseire a hengerművek illetve egyéb beszállítók vonatkozó szabványainak előírásai a mérvadók. A megrendelt perforált lemez kivitelezésénél, a készméret-, lyukméret- és szegélymérettűrésre a DIN 24041 szabvány perforálási normái a kötelezők. Azoknál a lemezeknél, amelyeknél előírt a nem perforált szegély, a meglévő szerszám és berendezés függvényében ettől el lehet térni. A differenciák lehetőség szerint egyenletesen lesznek elosztva az összes lemezoldalra. Az alapanyag különleges felületi állapotát és zsírtalanságát a Szállító nem biztosítja. Ez külön megállapodás tárgyát képezheti.

4. A beszállítói nyilatkozat a Szállító által forgalmazott termékek származására, a műbizonylat az alapanyag minőségére, a gyártóművi nyilatkozat a gyártástechnológiai körülményekre vonatkozik. Ezen dokumentumokat csak abban az esetben biztosítja a Szállító, ha erről a felek a konkrét szerződésben a megrendeléskor megállapodnak.
 

II. Ár és fizetés

1. Jelen feltételek szerint az ajánlatban és/vagy a megrendelés visszaigazolásban megadott árak a szállítás időpontjában érvényes mértékű általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A szállítási és biztosítási költségek fizetése megállapodás szerint történik.

2. Amennyiben az ajánlat/szerződés másképp nem rendelkezik, úgy az elfogadott fizetési mód a készpénzfizetés.

3. Átutalással történő fizetési mód esetén a Vevő automatikusan vállalja a Szállító által kezdeményezett faktorálás lehetőségét a számla fizetési határidejének lejárta előtt.

4. Amennyiben a költségfaktorok jelentősen változnak (Pl. alapanyagárváltozás, árfolyamváltozás), a Szállító jogosult az árakat ezekhez igazítani.

5. A Vevő nem jogosult a fizetés visszatartására vagy valamely ellenigényből történő elszámolásra, beszámításra.

6. A fizetésnek megállapodás szerint levonás nélkül kell megtörténnie. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámolásra.

7. A Vevő a megállapodás után a szerződéstől elállhat a következő feltételekkel:
" A gyártás megkezdése előtt - Az előkészület alatt felmerült költségeket a Vevő köteles megtéríteni
" A gyártás megkezdése után a Vevő köteles megtéríteni a gyártás során felmerült összes költséget.
 

III. Szállítási feltételek

1. Szállító vállalja a szerződésben meghatározott szállítási határidő betartását. Ez abban az esetben érvényes, ha minden technikai és üzleti rész tisztázott. A szállítási határidő akkor minősül betartottnak, amikor lejártával a szállítandó áru a Szállító telephelyét elhagyta, illetve ha az áru szállíthatóságáról a Vevőt értesítették.

2. A szállítási határidő csak olyan ok miatt késhet, mely Vis Majorra vezethető vissza. Az erre vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően a megállapodás tekintetében Vis Majornak minősül a munkaügyi vita, a sztrájk, a fegyveres erők mozgósítása, lefoglalás, bojkott, embargó, valutaátutalási tilalom, felkelés, járvány, szállítóeszköz-hiány, általános nyersanyag- és segédanyag hiány, energiafogyasztási korlátozás, háború, háborús veszély, polgárháború és fegyveres felkelés, tűz, elemi kár, amennyiben ezek a Szállítót érintik, továbbá a Szállító illetve a Szállító beszállítója üzleti tevékenységének egyéb félbeszakadása, valamint a megrendelt anyagok, nyersanyagok, kiegészítő és alapanyagok Szállító számára történő késedelmes leszállítása, amennyiben a késedelem az előzoekben felsorolt valamelyik ok miatt következik be. A szerződés tárgyának megváltoztatásával a szállítási határidő is megváltozik.

3. Szállítási késedelem esetén a vevő jogosult a heti 0,5%, de maximum 2% késedelmi kamat igénylésére.

4. A szállítási határidő betartása feltételezi a Vevő szerződési kötelezettségeinek teljesítését.

5. A Szállító az árut készrejelentés után két hétig tárolja díjmentesen. Amennyiben a Vevő az árut az értesítésre nem szállítja el, az áru értékének 0, 5 % -a kerül naponta felszámolásra.

6. A Szállító által forgalmazott és gyártott áruk jellegére való tekintettel lehetőség van részletekben történő teljesítésre, ezeket a Vevő elfogadja, leszámlázott ellenértékét kifizeti. Részszállítás esetén, amennyiben a megbízások lehívása nem a szerződés szerint történik, Szállító jogosult az esedékes mennyiség ellenértékét kiszámlázni, és két hét elteltével a Vevőnek egyidejűleg a megmunkált és a nem megmunkált anyagot a megegyezett összeggel, de legalább a Szállító költségeivel megegyező összeggel kiszámlázni. Abban az esetben, amennyiben a részteljesítés ellenértékének kifizetése elmarad, a Szállító a további teljesítést a kifizetés megtörténtéig megtagadhatja.

7. A szállított termékek jellegére tekintettel egyedi gyártás esetén 1 - 20 db - ig ± 0 %, 21 - 100 db között ± 5 % -os, 101 - 500 db között ± 3 % -os, 501 - 1000 db között ± 2 % -os, 1000 db felett ± 1, 5 % -os mennyiségi eltérésig a szerződést teljesítettnek kell tekinteni. Vevő külön igénye esetén Szállító vállalja a pontos darabszám szállítását.
 

IV. Kiszállítás, kockázatviselés

1. A teljesítés helye - ellenkező megállapodás hiányában - a Szállító telephelye, a szállítás a Vevő költségére és kockázatára történik. A kárfelelősség - ellenkező megállapodás hiányában - az átvétel időpontjában száll át a Vevőre, akár a Vevő saját fuvareszközét alkalmazza, akár más megbízott fuvarozó végzi a szállítást.

2. Házhozszállítás esetén a Vevő részéről a jó hozzáférés biztosítása és azonnali lerakodás kötelező. Amennyiben ez nem teljesül, a felmerülő költségtöbblet a Vevőt terheli.

3. Amennyiben a Vevő átvételi vagy elszállítási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor is jogosult a Szállító az áru értékének leszámlázására. Ebben az esetben az árut - a Vevő egyidejű értesítése mellett - a Szállító őrzésbe veszi, melynek költségeit valamint a szállítás költségeit a Vevő viseli. A Szállító jogosult fedezeti eladásra. Az át nem vett, vagy el nem szállított árut a Szállító nem köteles 30 napon túl őrizni. A Szállító jogosult e határidő leteltével - s miután a Vevőt erre figyelmeztette - az árut értékesíteni. Amennyiben a Szállító a szerződésben foglaltaknál rosszabb feltételekkel tudja értékesíteni az árut, úgy a Vevő köteles a Szállító ebből adódó kárát megtéríteni (fedezeti értékesítés).
 

V. Tulajdonjog fenntartás

1. Az áru tulajdonjoga akkor száll át a Vevőre, amikor a Szállító megkapta a teljes vételárat, valamint a Vevő valamennyi egyéb kötelezettségét a Szállító felé teljesítette.

2. A Szállító tulajdonjogának az V/1. pont szerinti fenntartására tekintet nélkül a Vevő jogosult szokásos üzleti tevékenysége során az árut felhasználni. A Vevő nem jogosult az áruval kapcsolatos tulajdonjog átadására, illetve az áru feletti tulajdonjog megterhelésére harmadik személyekkel kapcsolatos biztosíték címen. A Vevő vállalja, hogy az árut úgy tárolja, illetve őrzi, hogy annak a Szállítóhoz való tartozása harmadik személy számára felismerhető legyen.

3. Amennyiben a Vevő a Szállítóval szemben fizetési vagy egyéb olyan lényeges kötelezettségét nem teljesíti, amely miatt a Szállító elállásra jogosult, az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően a Vevő köteles az árut a szállító számára visszaszolgáltatni.

4. Abban az esetben, ha a Vevő már eladta harmadik félnek az árut, vagy azt a terméket, amivé az árut feldolgozták, vagy aminek alkotórészévé vált, a Vevő köteles felajánlani a harmadik személlyel szembeni követelésének a Szállító részére történő engedményezését legalább a Szállítóval fennálló tartozása erejéig. Amennyiben az engedményezett követelés nem fedezi az áru ellenértékét, úgy a vevő köteles a különbséget készpénzben azonnal megtéríteni.

5. Eltérő megegyezés hiányában a Szállító által készített kalkulációk, rajzok, egyéb dokumentációk a Szállító szellemi termékei, valamint a megbízás elkészítéséhez szükséges szerszámok, berendezések is a Szállító tulajdonjogát képezik. Ezeket a Vevő nem jogosult felhasználni saját tevékenységében, s harmadik személynek sem adhatja tovább. E kötelezettségek megszegése kártérítési és egyéb felelősséget von maga után.
 

VI. Szavatosság

1. A Vevőnek vagy megbízottjának a szállítólevélen, számlán, fuvarokmányon szereplő aláírása a termék mennyiségi átvételét tanúsítja.

2. A minőségi átvétel helye a Szállító telephelye. Minőségi kifogást a Vevőnek az átvételtől számított 8 napon belül írásban kell panaszolni. Ezen időpont után megállapított hiányosságok nem szavatolhatók.

3. A Szállító szavatol azért, hogy az általa értékesített termékben megvannak a szerződésben meghatározott tulajdonságok. A nem saját gyártású áruk közül a szavatosság csak azon termékekre korlátozódik, melyekre a Szállító beszállítója is szavatosságot vállalt, és amennyiben a szavatosság a Szállító részére még fennáll.

4. Amennyiben a kifogás jogosnak bizonyul, a Szállító elsődlegesen javítással vagy cserével, esetleg árleszállítással vagy a szerződéstől való visszalépéssel pótolhatja a hiányosságokat. Csere és visszalépés esetén a kifogásolt termék a Szállító tulajdonát képezi.

5. Amennyiben a Szállító szavatossági kötelezettségének nem tesz eleget, a Vevőnek joga van egy közösen egyeztetett határidő lejártával (min. 10 munkanap) visszalépni.

6. Szállító nem vállal szavatosságot azon termékeknél, melyek anyagi minőségükből vagy felhasználásukból eredően idő előtti elhasználódásnak vannak kitéve, valamint nem vállal szavatosságot azon hiányosságokra és károsodásokra, melyek szakszerűtlen raktározásból vagy felhasználásból, természetes elhasználódásból, hibás vagy szakszerűtlen kezelésből, túlzott igénybevételtől, alkalmatlan üzemi eszközöktől, hibás konstrukcióból valamint hőmérsékleti, időjárási, kémiai és természeti behatásból erednek.

7. A szavatossági idő 1 év, és a kockázatátadással veszi kezdetét. Pótszállítás esetén új szavatossági idő kezdődik. Utólagos javítási munkálatok az eredeti szavatossági határidőt nem befolyásolják.

8. A szavatossági jogok hatályukat vesztik, ha a Vevő a Szállító írásbeli beleegyezése nélkül a terméken javítást végez.
 

VII. Jogalkalmazás, megegyezett nyelv

1. Jelen szerződésben nem részletezett jogok és kötelezettségek tekintetében a magyar Polgári Törvénykönyv (többször módosított 1959. évi IV. törvény) rendelkezései az irányadók. A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitákat előzetes egyeztetés keretében rendezik és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. Bírósági jogvita esetén a felek alávetik magukat a Szekszárdi Városi Bíróság - hatásköre esetén a Tolna Megyei Bíróság - illetékességének.

2. A többnyelvű szerződési szövegeknél a magyar/német/angol forma az érvényes, de mindig a magyar nyelvű változat a döntő.

Metmark Kft. 2011.07.15.